Næringslivs-møte med Høgskulen på Vestlandet på Nordfjordeid den 23.09.21. I høve desentralisert modulbasert ingeniørutdanning

23.09.2021
09:00

12:00
Nordfjord Hotell

Invitasjon til samarbeidsmøte om utdanning mellom HVL og næringslivet i Nordfjordng (påmelding i botnen av artikkelen)

Høgskulen på Vestlandet (HVL) ønskjer å vere ein naturleg samarbeidspartnar for alle regionar på Vestlandet. Me trur det er viktig at innbyggjarane på Vestlandet får tilbod om utdanning der dei bur og i tillegg veit me at næringslivet har mykje å bidra med inn mot våre utdanningsprogram. Studentane ønskjer dagsaktuelle problemstillingar, innsikt i nye teknologiar og satsingsområde, noko me veit at næringslivet rundt oss representerer.

Inviro er samarbeidspartnar i eit prosjekt der HVL jobbar med å leggje til rette for fleksible ingeniørutdanningar. Med fleksible meinar me at dei skal vere nett- og samlingsbaserte, slik at dei er tilpassa ulike bu- og arbeidssituasjonar. Me undersøkjer i kva grad arbeidsplassen kan brukast som læringsarena og ser på moglegheiter for modularisering av ingeniørutdanninga. Me ønskjer difor å invitere til eit samarbeidsmøte der me kan diskutere utfordringar og moglegheiter for å leggje til rette for utdanning i Nordfjord, særleg retta mot elektrofag (automatisering og elkraftteknikk).

Høgskulen ønskjer å bruke samlinga for å få innspel på kva som er viktig med tanke på vidareutdanning og kompetansepåfyll. Frå Høgskulen stiller ei breitt samansett gruppe med representantar frå leiinga, fagtilsette innan elektroteknologi, etter- og vidareutdanningsavdelinga og IKT-pedagogar.

Spørsmål me ønskjer å diskutere:

 • Kva emne er mest aktuelle å tilby og korleis bør dei organiserast?
 • Korleis kan me gjere oss attraktive for regionen?
 • Korleis kan me nyttiggjere oss av den kompetansen som allereie finst i næringslivet?

Agenda for møtet:
09:00 – 12:00:

 • Presentasjon av HVL – «Kvifor er me her, og kva ønskjer me å få til i saman?»
 • Presentasjon frå Inviro – «Desentralisert utdanning»
 • Presentasjon av ordførar Alfred Bjørlo – «Nordfjord og næringsliv»
 • Kort presentasjon av bedrifter som er representert
 • Diskusjon rundt kva modul/EVU-tilbod som vil vere mest aktuelt for næringslivet i Nordfjord, planlegging, gjennomføring og vegen vidare
  12:00 – 12:45:
 • Lunsj på Nordfjord Hotell (dekka av Høgskulen)
  12.45 – 14:30:
 • Bedriftsbesøk

Agenda for møtet:

Oppmøtestad: Nordfjord Hotell

Me har på førehand peikt på nokre studieløp og enkeltemne som kan vere aktuelle å tilby:

1:

Digitalteknikk fra ELE141 Elektrofaglig basis 1

Deler av ELE102 Programmering og mikrokontrollere

Deretter deler av ELE205 Videregående programmering

Deretter deler av ELE301 Industriell IT

2:

Deler av ELE141 Elektrofaglig basis 1

Deretter måleteknikk fra ELE161 Statistikk og måleteknikk

Deretter deler av ELE213 Instrumentering

Èller ELE250 Industriell instrumentering

3:

Deler av ELE141 Elektrofaglig basis 1

Deler av ELE142 Elektrofaglig basis 2

Deler av MAT202 Matematikk 2

Deretter ELE204 Reguleringsteknikk 1, deler av ELE302 Reguleringsteknikk 2, deler av ELE306 Robotikk

Andre aktuelle enkeltstående som det kan hentes ut deler fra:

ELE251 LabVIEW programmering, 5 sp

ELE250 Industriell instrumentering, 5 sp

ING303 Systemtenking og innovasjon for ingeniørar, 5sp

Modulbasert utdanning trur vi i Inviro kan være ein sterk bidragsytar til kompetanseheving for næringslivet og dei tilsette, og her har vi moglegheita til å være med heilt framme i utviklinga av denne typen fleksibel utdanning levert av ein Høgskule i Noreg.

Meld deg på her:

Del dette arrangementet