Om Inviro

Inviro er ei regional innovasjons- og utviklingsbedrift med mål- og medlemsbedrifter i Nordfjord, og delar av Sunnfjord og Søre Sunnmøre.

Inviro er ein del av SIVA`s veletablerte konsept for næringshagar, og Inviro tilbyr bedrifter i alle livsfasar tenester knytt til bedriftsrådgiving, utvikling av forretningsidéar, utviklingsarbeid, strategi- og marknadsplanlegging og andre utviklingsrelaterte oppgåver.

Inviro har i tillegg eigne prosjekt retta mot elektro-, automasjon-, bygg- og andre teknologibedrifter i regionen, knytt til rekruttering/sysselsetting, desentralisert og næringsretta utdanning, klyngeutvikling og oppbygging av ein lab. 

Inviro skal være en aktiv tilbydar og tilretteleggjar av kompetanse, nettverk og infrastruktur, samt være en attraktiv møteplass og samhandlingsarena for bedriftene. Ei viktig oppgåve for Inviro er mellom anna å kople bedriftene opp til relevante fagmiljø, FoU-miljø, andre innovasjonsselskap, investeringsmiljø, samt offentlege verkemiddelapparat. 

I Inviro kan bedriftene knyte seg opp til næringshageprogrammet og bli ei målbedrift, eller ein kan bli ei medlemsbedrift i Inviro.

Målbedrift

Våre fordelar

Medlemsbedrifter

Våre fordelar

Målbedrift

Våre fordelar

Medlemsbedrifter

Våre fordelar