Medlemsbedrifter

Stad kommune

Stad er ei kommune i Nordfjord i Vestland fylke som ble etablert 1. januar 2020 ved samanslåing av kommunane Selje og Eid. Stad har ca. 9500 innbyggjarar.

Normatic AS

Normatic utviklar, bygger, installerer og setter i drift komplette system for styring, regulering og overvaking av ulike typar tekniske anlegg, med spesialkompetanse innan elektro-automasjon og driftskontroll.

Elkem AS Bremanger

Elkem Bremanger smelteverk er lokalisert i Svelgen i Bremanger kommune. Bedrifta har rundt 220 tilsette og er ei hjørnesteinsbedrift i Svelgen. Bedrifta produserer Ferrosilisium og Silisium.

Eid Elektro AS

Eid Elektro utfører dei fleste typar elektriske installasjonar innan både elektrosterk- og svakstraum. Dei tilbyr tenester til både private, industri/næring, offentlege, handel, kontor, landbruk mfl.. Firmaet har ei avdeling i Bergen for tavleproduksjon, montørbase i Syvde i Vanylven kommune og Stadlandet i Stad kommune.

Sogn og Fjordane Energi AS

Sogn og Fjordane Energi AS (SFE) er ein vannkraftprodusent og kraftleverandør med hovudkontor på Sandane i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane. Selskapet blei skipa av Sogn og Fjordane fylkeskommune i 1968 som Sogn og Fjordane Kraftverk

Fjord Miljø AS

Fjord Miljø utviklar og sel miljøløysingar til oppdrettsnæringa. Selskapet rettar hovudsakleg merksemda på merdmiljø, fiskevelferd og tilvekst i opne anlegg i sjø.

SIVA

Siva er eit statleg føretak som utviklar, eiger og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling beståande av inkubatorar, næringshagar, katapult- sentre, innovasjonsselskap, samt innovasjonssentre og industribygg.

Nordplan AS

Nordplan vart etablert i 1987. Norplan tilbyr design-, plan- og prosjekteringstenester i eit kreativt tverrfagleg miljø. Dei har hovudkontor på Nordfjordeid og avdelingskontor i Førde, Ålesund og Vågå.

Eide Fjordbruk AS

Familien Eide har drive med matproduksjon sidan 1600-talet, og familien har vore ein av pionerane for utviklinga av fiskeoppdrettsnæringa i snart 50 år. Sidan Knut Johan Eide starta med oppdrett i 1970 har tre generasjonar utvikla verksemda vidare etter same ideologi: at fokus på høg kvalitet i alle ledd gjev langsiktig og sunn drift

Kunnskapsparken

Kunnskapsparken tilrettelegg for sterke innovasjonsmiljø og vekstkraft i bedrifter i heile «gamle Sogn og Fjordane». Målsettinga er å skape vekst i næringslivet og ta lokale idear ut i verda.

Stryn kommune

Stryn er ei kommune innerst i Nordfjord i Vestland fylke (tidlegare i Sogn og Fjordane fylke). Stryn har ca. 7.100 innbyggjarar.

Bremanger Kommune

Bremanger er ei kommune ved kysten nord i Vestland fylke. Bremanger har ca. 3.600 innbyggjarar.

Localhost AS

LocalHost AS er spesialistar på IT-drift og IT-infrastruktur. Kjernevirksomheita til LocalHost er konsulenttenester, hosting og utvikling. LocalHost AS blei stifta i 2007, og er i dag 29 tilsette.

Segel AS

Segel er eit bedriftsrådgivingselskap med spesialkompetanse innanfor strategi- og forretningsutvikling, marknadsutvikling og internasjonalisering, innovasjon og prosjektleiing. Segel AS har i dag kontor på Nordfjordeid og i Ålesund.

Kjøllesdal Invest AS (Tidlegare Eidel AS)

Kjøllesdal Invest AS er eigd av Ove Kjøllesdal. Selskapet er interessert i å bidra til å skape aktivitet og vekst lokalt i Eid og generelt i Stad Kommune. I tillegg så har selskapet vert med å bidra i lokale gründerbedrifter og andre selskap som kan skape aktivitet i Eid.

Vendanor AS

Vendanor AS er et teknologiutviklings- og produksjonsselskap som jobbar i skjeringspunktet mellom mekanisk engineering, automasjon og datateknologi. Hovudproduktet deira er i dag ein propanautomat for ubetent sal og bytte av propanflasker

Stryn Elektro AS

Stryn Elektro vart etablert i 1990, og er i dag 14 tilsette. Bedrifta er lokalisert midt i Stryn sentrum, og driv installasjon og vedlikehald av elektriske anlegg i bolighus, næringsbygg og industribedrifter. Dei har spesialområde Elektro innan oppdrettsanlegg, lynvernsanlegg, minikraftverk, landbruk og gate/veg/tunell belysning.

Vanylven Kommune

Vanylven er en kommune på Sunnmøre i Møre og Romsdal. Kommuna har ca. 3.100 innbyggjarar.

Sødermann AS

Sødermann AS er et datadrevet analyse- og rådgivingsselskap som yter tenester mot kommunal sektor, der målet er å tilføre nytenking og gjennomføringskraft i skjeringspunktet mellom fag, organisasjon og økonomi.

Vekstra – Nord-Vest AS

Vekstra Nord-Vest er ein del av Vekstra kjeden. Dei er ein autorisert rekneskapsbyrå med 8 tilsette og kontor på Nordfjordeid. Dei tilbyr tenester innan rekneskapsføring, årsoppgjer, skybaserte rekneskapssystem, rådgiving og verdiskaping, personvern, lønn og HR.

Sætren Installasjon AS

Sætren as har 90 års erfaring innanfor elektroinstallasjon og automasjon. I tillegg til å installere og vedlikehalde elektriske anlegg i bolighus, næringsbygg og industribedrifter, har dei leiande kompetanse innanfor prosesstyring, brannvarsling og adgangskontroll.

NoMek AS

Nomek blei stifta i 1998. Bedrifta er ei moderne og spesialisert bedrift innan platebearbeiding og mekanisk produksjon der investering og utvikling innan automatisert produksjon er en bærebjelke for bedrifta.

Nordvestvinduet AS

Nordvestvinduet AS ble etablert i 1957, og er i dag ein av landets leiande produsentar av vindauge, dører og fasadeelement som leverer både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Bedrifta har ein av dei mest moderne vindauge-fabrikkane i Europa når det gjelder produkt, produksjonsmetodar og styringssystem.

Stryvo Stryn AS

Stryvo har lange tradisjonar innan sveis og entreprenørvirksomhet og er i tillegg en solid aktør innan avansert maskinering. Stryvo kan tilby alle fasar i en prosjektgjennomføring frå design/konstruksjon til produksjon, testing, installasjon og dokumentasjon.

Hagen AS

Hagen har produsert trapper i Stryn sidan 1934. Filosofien til Hagen har vært, og er, å lage kvalitetstrapper via nytenking, smarte løysningar og moderne produksjonsmetodar.

Isovent Holding AS

Isovent AS blei etablert i september 2003, og har hovudkontor i Måløy, samt ei avdeling på Nordfjordeid. Arbeidsområde dekkjer ventilasjon, blikkenslagerarbeid, skipsinnredning, teknisk isolering, tynnplating, kapsling og polyurethanskumming.

Nordfjord Takst og konsulting AS

Nordfjord Takst & Consulting AS (NTC) ble stiftet januar 2014. NTC er en regional leverandør av Taksering og Konsulenttenester som omfattar arkitekt-tenester, prosjektering og byggesøknader.

Lefdal mine AS

Lefdal Mine datasenter er eit av dei mest kostnadseffektive, sikre, fleksible og grøne datasenter i Europa

Norgesvinduet AS

Norgesvinduet vart etablert i 1918 og har sidan 1991 produsert Norgesvinduet. Har produksjon på Nordfjordeid og i Svenningdal.

Gloppen kommune

Gloppen kommune vil legge til rette for medverknad og samskaping gjennom gode medverknadsprosessar med innbyggarar, næringsliv og lag/organisasjonar. Gloppen Kommune har ca. 5.800 innbyggjarar

UNU AS

UNU AS er ei tradisjonsrik bedrift innan bygg- og anleggsarbeid i Nordfjord. Dei utfører alle typar byggeoppdrag for både private og offentlege byggherrar