Målbedrifter

Din Bustad AS

Din Bustad AS er BoligPartner sin forhandlar i Nordfjordeid. Din Bustad AS bygger hytter, boligar og leilegheiter.

Fjordvarme AS

Fjordvarme AS leverer tenester innan rådgjeving, prosjektering, utbygging og drift av energianlegg til oppvarming og kjøling ved bruk av termisk energi frå vatn.

Harpefossen Skisenter AS

Drift av skisenter i Hjelmelandsdalen med tilhøyrande vinter og sommar aktivitetar.

Harpefossen Hyttegrend AS

Komplett utviklar av hyttefelt i Hjelmelandsdalen – sal av opparbeidde tomter.

Lefdal Mine Datacenter AS

Datacenter – Grønn datalagring

Sagastad Drift AS

Sagastad er vestlandet sitt nye kunnskapssenter om vikingtida. Her kan du oppleve det 30 meter lange Myklebustskipet – eit av verdas største vikingskip.

Stiftinga Sagastad

Sagastad skaper opplevings- og formidlingsaktivitetar som ledd i arbeidet med å heve kunnskapen om og engasjementet for vikingtida.

Enøk-Senteret AS

Enøk-senteret, via avdelingskontor i Ørsta, Vågå og Ålesund tilbyr rådgjeving innan bygg, anlegg, industri og transport.

NyKunnskap AS

NyKunnskap er ei verksemd som arbeider med kompetanse og kompetanseutvikling som konkurransefremjande faktor for det private næringsliv og offentleg sektor. Samtidig tilbyr selskapet prosjektleiing, styrearbeid og mentortenester.

Seawalk Nordfjord AS

Seawalk driv med utvikling av cruisekai og cruiseturisme, samt tilhøyrande opplevingar.

Byrr AS

Designhuset Byrr er lokalisert på Nordfjordeid og Måløy i Nordfjord. Byrr skapar heilheitleg design og innhald som engasjerer.

Skårhaug Taktekk

Skårhaug Taktekk as er eit lokalt eigd taktekkerfirma med tilhald på Nordfjordeid. Skårhaug Taktekk vart skipa i 1982, og vi har sidan vokse til å bli det største taktekkerfirmaet i Sogn og Fjordane.

Fjordsight

Drift av ferie- og fritidsboliger for utleie, feriesenter, fritidsaktiviteter, samt restaurantvirksomhet og utleie av lokaler.

Norsk Fjordhestsenter AS

Norsk Fjordhestsenter er nasjonalt kompetansesenter for Norges nasjonalsymbol – Fjordhesten.

SteinArt ENK

Foto, design- og konseptutvikling

Blue Breeder AS

Teknologiselskap som leverer produkt, system og tenester til marine og maritime næringar. Selskapets aktivitet er også retta mot utvikling av nye løysningar, system og konsept med bruk og utvikling av ny teknologi.

Drage Holding AS

Investering i fast eigendom og utleie av fast eigendom. Drive verkstad med reperasjon av motoriserte køyretøy og andre produkt/tenester som naturlig høyrer til dette. Servicebygg for turisme og utleie av driftsmidlar til turistar.

Framtidsfylket AS

Hovudmålsetnaden til Framtidsfylket er vekst og verdiskaping for Vestland. Jobbar for å skaffe kompetent arbeidskraft til fylket.

Fjord Miljø AS

Fjord Miljø utviklar og sel miljøløysingar til oppdrettsnæringa. Selskapet rettar hovudsakleg merksemda på merdmiljø, fiskevelferd og tilvekst i opne anlegg i sjø.

Nordplan AS

Nordplan vart etablert i 1987. Norplan tilbyr design-, plan- og prosjekteringstenester i eit kreativt tverrfagleg miljø. Dei har hovudkontor på Nordfjordeid og avdelingskontor i Førde, Ålesund og Vågå.

Localhost AS

Local-Host AS er spesialistar på IT-drift og IT-infrastruktur. Kjerneverksemda er konsulenttenester, hosting og utvikling.

Segel AS

Segel er eit bedriftsrådgivingselskap med spesialkompetanse innanfor strategi- og forretningsutvikling, marknadsutvikling og internasjonalisering, innovasjon og prosjektleiing. Segel AS har i dag kontor på Nordfjordeid og i Ålesund.

Sødermann AS

Sødermann AS er et datadrevet analyse- og rådgivingsselskap som yter tjenester mot kommunal sektor, der målet er å tilføre nytenking og gjennomføringskraft i skjæringspunktet mellom fag, organisasjon og økonomi.

Vekstra – Nord-Vest Rekneskap AS

Autorisert rekeskapsførarselskap i Vekstra kjeden.

Nordfjord Takst og konsulting AS

Nordfjord Takst & Consulting AS (NTC) blei stifta januar 2014. NTC er en regional leverandør av Taksering og Konsulenttenester som omfattar arkitekt-tenester, prosjektering og byggesøknadar.

Smart Cleaner AS

Utvikling av, produksjon og sal av apparat for reingjering med tørkefunksjon, forvaltning av fast eigedom og aksjar, her medrekna kjøp og drift, samt verksemd med tilknyting til dette, her medrekna deltaking i andre selskap med liknande verksemd.

VirtualHouse

VirtualHouse lar byggentreprenøren kvalitetssikre programvare frå tekniske underentreprenørar før dei får tilgang til bygget.

INTIN Smarthus Arkitekt

Vi hjelper deg å forenkle hverdagen din ved å bruke teknologi som gir deg høyere komfort og sikkerhet, samtidig som du kan spare miljø, tid og reduserte strømkostnader.

Zetmo

Reiselivsbedrift med servering og arrangement

Hoff og Knutson transport AS

Held til i Hornnes i Førde. Selskapet disponerer rundt 45 bilar i alt frå små el bilar til store vogntog som går i trafikk for ulike aktørar i og utanfor fylket. Dei er i dag over 40 medarbeidarar som løyser varierte og spennande oppdrag i selskapet.

Bruland Trevareindustri AS

Bruland Trevareindustri leverer heile spekteret av treprodukt til næringsliv i inn- og utland, både skreddarsaum og standardprodukt av alt innan pallar, kilar, strø og kassar.

Sunnfjord Industri AS

Sunnfjord Industri as produserar og monterar skreddarsydde stålkonstruksjonar til bygg og industri, i tillegg tek dei på seg oppdrag innanfor sveising og industrivedlikehald. Dei ser på oss sjølv som "praktikarar på stål", er NS-EN 1090 Sertifisert og samarbeida med entreprenørar, byggherrar, arkitektar og konsulentar.

Sordalgruppen

Sordalgruppen er eit konsern som samlar all Sordal-aktivitet, både datterselskap, merkevarer og konsept. Det er i Sordalgruppen det meste av utvikling og strategiutforming i selskapa blir gjennomført, og morselskapet leverer også diverse støttefunksjonar nedover i organisasjonen.

Sordal Supply

Stort utvalg av utstyr til fiskeindustri, landbruk bygg- og anlegg. Leverer det meste innen bekledning, verneutstyr og kjemi innan næringane havbruk, landbruk, transport, maskin- og anleggsmarkedet.

Vestland rør og elektro

Med over 40 tilsette står Vestland rør og elektro alltid klar til å hjelpe kundar med både elektro- og rørleggertenester. Dei leverer alt i forbinding med nybygg og rehabilitering for privat, landbruk, næring og offentleg.